Duurzaamheidsfabriek Leerpark Dordrecht als landelijk voorbeeld

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel. Maar ook tussen stedelijke regio’s is bestuurlijke afstemming en regie nodig om versnippering te voorkomen. Deze en andere ingrediënten geeft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar advies van 19 juni aan het kabinet mee voor haar Agenda Stad.

“De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zal door de snelle en continue veranderingen waardoor vaardigheden sneller verouderen onder druk komen te staan. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. De voortdurende dynamiek in de vraag naar vaardigheden maakt een goede samenwerking tussen overheid, georganiseerd bedrijfsleven en onderwijs essentieel om aansluiting tussen aanbod en behoeften te optimaliseren131. Voorbeelden van een dergelijke samenwerking zijn het Techniekpact en de Actieagenda Smart Industry132, maar ook de Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap of initiatieven zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.”

Trouw
De Trouw licht in haar artikel Stad moet álle talenten benutten SER: ook lager opgeleiden moeten bijdragen aan slagkracht Nederlandse stadsregio’s van 19 juni de Duurzaamheidsfabriek uit als goed voorbeeld. Lees het hele artikel.

 

Reacties